สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562  ณ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี และทำสัญลักษณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.สิงห์บุรี ดังนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล ก่อนเข้าวาระการประชุม มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนห้วยเจริญสุขที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและสถานที่การประชุมสัญจร ตามโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การมอบเข็มลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 ชมวีทีอาร์นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข โดย นายสุชิน ทดแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน รับชม VTR การจัดการขยะของ สพป.สิงห์บุรี โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดตุ้มหู และโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่ โรงเรียนวัดปลาไหล ต่อด้วยการนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยเจริญสุข โดยมี นายสุชิน ทดแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอนุกูลกัลยาณกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข แสดงปาฐกถาธรรมในเรื่องการทำงานและการเป็นผู้บริหารที่ดี