สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเชิงประจักษ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางมติภา ชัยชิต พร้อมด้วย ดร.ฉวีวรรณ โยคิน และว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเชิงประจักษ์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามการดำเนินงานซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติมีประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการทดลอง กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพัฒนาการความสามารถด้านภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทย ให้เจริญก้าวหน้า โดยมี ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ และโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด