สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการ NT ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test  :  NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2561  ระดับสนามสอบ  วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ  ระดับสนามสอบ  เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส   ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ทั้งสิ้น  400  คน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ จำนวน  2,764  คน  ใช้สนามสอบ  25  สนาม โรงเรียนเข้าร่วมสอบ  จำนวน  121  โรงเรียน  และกลุ่มเป้าหมายการประชุมวันนี้เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ จำนวน  106  คน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งก่อนเปิดการประชุม ประธานและผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล