Chunwittayachom open house 2019

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Chunwittayachom open house 2019 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการ ให้บุคคลภายนอกได้ทราบในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา/แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/