ปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

วันนี้  1 มีนาคม 2562  นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1  ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ  คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 19 ราย พร้อมบรรยายพิเศษโดยตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน ด้านบริหารบุคคล ด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้มีทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1