สพป.พัทลุง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต