สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวจันทร์ธิวา โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และ นายสหภาพ กลางสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม