สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านออกยกชั้น

วันที่  4  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 มอบหมายให้นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  รอง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรมการอ่านออกยกชั้น  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้คณะทำงานมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง   โปร่งใส  ราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2