สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมนำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางจิตราพร  ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ นำคณะตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ศึกษานิเทศก์) รางวัลผลงานระดับคุณภาพ “ดีมาก”, กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต, กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครูโรงเรียน, กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต และกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับประเทศต่อไป ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด