ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผ่าน google site เพื่อตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบการตอบแบบเปิดเผยข้อมูล (OIT) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพจำนวน 36 คน ศึกษานิเทศก์จำนวน 12 คน วิทยากรจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน