เขตตรวจราชการที่ 5 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

        วันที่  26 ตุลาคม 2565 นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 จำนวน 3 ท่าน  ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1