สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ ๓๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เข้าประชุม เพื่อให้เป็นไปกฎ ก.ค.ศ. และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา