สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อให้การรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมที่จะได้รับการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด