งานนิทรรศการวิชาการ “Kiddo – Ed. 2019” ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 5  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “Kiddo – Ed. 2019” ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน การจัดแสดงผลงานด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเปิดโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้