สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒