สพป.สกลนคร เขต 1 จัดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการโรงเรียน กพด.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดเลือกตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กล่าวรายงาน นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผอ.สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ 905 ร่วมเป็นเกียรติ ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียน กพด.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียน กพด. ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 12 จังหวัด คือ จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ มีการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 วาดภาพระดับอนุบาล ชั้น ป.1 – ป.3 ชั้น ป.4 – 6 ชั้น ม.1 – 3 กิจกรรมที่ 2 เขียนเรียงความภาษาไทย ชั้น ป.1 – 3 ชั้น ป.4 – 6 ชั้น ม.1 – 3 ชั้น ม.4 – 6 กิจกรรมที่ 3 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 – 3  ชั้น ม.4 – 6 และกิจกรรมที่ 4 แข่งขันโครงงาน/งานประดิษฐ์ ชั้น ป.4 – 6 ชั้น ม.1 – 3 ชั้น ม.4 – 6 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าว เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และทรงงานอย่างต่อเนื่อง มากว่า 40 ปี เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างสมดุล

ข้อมูล: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข่าว: ดุสิดา พุทธิไสย

ภาพ: วิษณุ สุวรรณไตรย์, ดุสิดา พุทธิไสย, ธิติ สาไพรวัน, สุดารัตน์ ขะที

.

ภาพพิธีเปิด

https://photos.app.goo.gl/i7BLQTiH8WaCiYMg9

https://photos.app.goo.gl/DE4YPa6GjYgaxfxk9

https://photos.app.goo.gl/GzZXaEauXLz7eHgJ6

https://photos.app.goo.gl/au1KZzDeM9gwn7pz9

ภาพบรรยากาศ

https://photos.app.goo.gl/gp85tqPuyshpqxrq8

https://photos.app.goo.gl/XxaYsTHzuh1qQGXx5

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย