สพฐ. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (ส่วนกลาง)

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร. ได้รับมอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมี นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวจารุณี บุรุษชาต รอง ผอ.สพร. นายสังคม จันทร์วิเศษ รอง ผอ.สพร. และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการสอบครั้งนี้ มีตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการเผยแพร่ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 44 อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 318 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 308 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565

ทั้งนี้ มีผู้เข้าสอบติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโดยการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) และได้เน้นย้ำให้ดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้