สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 08.45 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry) อย่างแท้จริงตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 1) เพื่อไปพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีคณะกรรมการ วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น จำนวน 66 คน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2