สพฐ.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 65 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

สพฐ.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 65 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยนางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

โดยนางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. ให้เกียรติบรรยายเรื่อง การบรรลุเป้าหมายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยแนวทางการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของสพฐ. ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. (ITA Online) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้ สพฐ. มีกำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 28 กันยายน 2565 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการนำเสนอระดับประเทศในช่วงวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ต่อไป

          กิจกรรมที่จัดขึ้น จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่

         1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

         2) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

         3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู

         4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

         5) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

        6) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต/

การประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        7) กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)


OLYMPUS DIGITAL CAMERA