คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0

คุณลักษณะของ
นักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0
———————————-
ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
———————————-
บทนำ
การที่จะเป็นนักบริหาร
ไม่ใช่ว่า ใครๆ ก็เป็นได้
เพราะนักบริหาร คือคนที่ทำงาน
ให้สำเร็จโดยอาศัย
คนอื่นช่วยทำ นักบริหาร
ไม่จำเป็นต้องลงมือปฏิบัติ
เองทุกเรื่อง ไม่เช่นนั้นเขา
จะเรียกว่า
“ผู้บริหารสันดานเสมียน”
หลายคนให้แนวคิดไว้ว่า
“นกไม่มีขน
คนไม่มีเพื่อนหรือบริวาร
จะก้าวสู่ตำแหน่งสูงได้ยาก”
การที่จะก้าวขึ้นสู่
ตำแหน่งสูงได้นั้นไม่ใช่ว่า
ท่านจะต้องเก่งความรู้
เก่งงานเพียงอย่างเดียว เพราะคนจะก้าวสู่
ตำแหน่งสูงได้นั้น
จะต้อง
“มีผู้ใหญ่ดึง
ผู้น้อยดัน และ
คนเสมอกัน
คอยประคับ
ประครอง”
การเป็นผู้บริหารนั้น
เขาแต่งตั้งให้เรา
“มาคิด
ตัดสินใจ
แก้ปัญหา
และพร้อม
รับผิดชอบ”
การที่จะเป็นนายคน
ได้ดีนั้น
คนเป็นนายจะต้องมอง
เพื่อนร่วมงานเหมือน
เพื่อนร่วมอาชีพ
เป็นทั้งลูกและน้อง
ยึดพรหมวิหาร 4 คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา คุณลักษณะของ
นักบริหาร
ยุคไทยแลนด์ 4.00 มีคนกล่าวกันว่า
Thailand 4.0 เป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย
ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม….
ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0
ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน Thailand 1.0
ก็คือยุคของเกษตรกรรม
คนไทยปลูกข้าว พืชสวน
พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่
นำผลผลิตไปขาย
สร้างรายได้และยังชีพ Thailand 2.0 ซึ่งก็คือ
ยุคอุตสาหกรรมเบา
ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย
เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า
เครื่องดื่ม เครื่องเขียน
เครื่องประดับเป็นต้น
ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น Thailand 3.0
(ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน )
เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก
เราผลิตและขาย
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์
ก๊าซธรรมชาติ
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
โดยใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ
เพื่อเน้นการส่งออก ใน
ช่วงแรก Thailand 3.0
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่ปัจจุบันกลับเติบโต
เพียงแค่ 3-4 ต่อปีเท่านั้น
ประเทศไทยจึงตกอยู่
ช่วงรายได้ปานกลางมา
เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว
ในขณะที่ทั่วโลก
มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
เราจึงต้องเปลี่ยนสู่
ยุค Thailand 4.0
เพื่อให้ประเทศไทย
ให้กลายเป็น
กลุ่มประเทศ
ที่มีรายได้สูง ในปัจจุบันประเทศไทย
ยังติดอยู่ในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย”
จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น
“ทำน้อย ได้มาก”
ก็จะต้องเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
และเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
อย่างการเกษตรก็
ต้องเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและ
ใช้เทคโนโลยีหรือ
Smart Farming โดย
เกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนจาก
SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น
Smart Enterprises
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
เปลี่ยนจากรูปแบบ
บริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่ำ
ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูงเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ำไปสู่
แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
โดยโมเดลของ Thailand 4.0
นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นั้นเอง เช่นเดียวกับนักบริหาร
สมัยนี้หรือยุคไทยแลนด์ 4.0
นักบริหารจะต้องมีคุณลักษณะ
ที่สำคัญมากกว่าเดิม
หรือไม่ใช่การบริหารแบบเดิมๆ
แต่ต้องมีคุณลักษณะ
ที่เหนือขึ้นไปอีกจึงจะ
ก้าวทันต่อความเจริญได้ ในทัศนะของผู้เขียน ขอเสนอคุณลักษณะของ
นักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.00 ไว้ดังนี้ 1. มีวิสัยทัศน์
นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
สามารถมองเห็นภาพ
ในอนาคตและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา
ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 2. กล้าตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่
สำคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหาร
จะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบ
มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 3. ไวต่อข้อมูล
นักบริหารจำต้องเป็นคนที่ทันสมัย
ไวต่อข้อมูล
หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
ฉะนั้นจำเป็นต้องเป็น
ผู้ที่ติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 4. ทิดทูนความซื่อสัตย์
นักบริหารหรือคนที่
จะเป็นใหญ่เป็น
ผู้นำได้ดีนั้น ต้อง
เป็นคนใจซื่อมือสะอาด
บริหารงานด้วยความ
โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 5. คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน
นักบริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏ
ต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
มีวิธีปฏิบัติงานที่ดีหรือเป็นเลิศ
(Best Practice) 6. ประสานสิบทิศ
นักบริหารมืออาชีพจำต้อง
เป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับ
หน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และ
สามารถ ขจัดปัดเป่าปัญหา ต่างๆ
ในหน่วยงานได้ 7. มีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
นักบริหารยุคนี้ต้องสร้างความสามุัคคึี
ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
องค์กร สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 8. ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน
จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถ
โน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจเพื่อน
ร่วมงานให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการทำงานและมี
ความรับผิดชอบต่องานสูง
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย\
ความโปร่งใส ยุติธรรม
รู้จักให้การชมเชย ให้
รางวัลหรือบำเหน็จ ความชอบ 9. ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค
นักบริหารจะต้องมีความอดทน
อดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญ
และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุข
ไม่หนีปัญหาและไม่พอกพูนปัญหาไว้ 10. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์
นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น
และอ่อนตัวตามเหตุการณ์นั้นๆ
ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป
บางครั้งก็ต้องดำเนินการในสายกลาง
แต่ในบางครั้งต้องมี ความเด็ดขาด
มีทั้งไม้เด็ดไม้นวมนั้นเอง 11. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงานมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
และร่วมรับผิดชอบ . สรุป
คุณลักษณะของ
นักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ
มีวิสัยทัศน์
กล้าตัดสินใจ
ไวต่อข้อมูล
เทิดทูนความซื่อสัตย์
คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน
ประสานสิบทิศ
มีจิตยืดมั่นในความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน
ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค
รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์
และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม แหล่งข้อมูล (ไทยแลนด์ 4.0)
—————————— https://www.gotoknow.org/posts/632861https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%…https://www.uih.co.th/th/knowledge/thailand-4.0