ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. เปิดงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้ฯ โรงเรียนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

– นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สพฐ. เปิดงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุรภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ดี สามารถแก้ปัญหา และมีทักษะในการประกอบอาชีพ

มีโรงเรียนเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ 120 โรงเรียน จาก 4 เขตพื้นที่การศึกษา รูปแบบนิทรรศการด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพ โดยจัดขึ้นวันอังคารที่ 5 มี.ค.2562 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2