สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประกวดสื่อ นวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

   วันที่ 27 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินสื่อ นวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของครูผู้สอนระดับเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยได้ ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2