สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2565 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีทักษะความรู้ที่ตอบสนองการทำงานในศตวรรษที่ 21 การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนตามภารกิจงาน และสร้างขวัญกำลังและแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม