สพฐ. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting)

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้นำเสนอการดำเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) อาทิ รมว.ศธ. ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 2 โรงเรียน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานภาครัฐร่วมเอกชน ตามรายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนยกระดับการศึกษา และการสนับสนุนโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ในส่วนของภาครัฐ

อีกทั้งยังมีเรื่องนำเสนอให้พิจารณา อาทิ การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกสถานศึกษา (SMS) ปีการศึกษา 2565 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ การติดตามโครงการผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (OBEC ICT Talent) การต่อยอดนวัตกรรมคุณธรรม คอนเน็กซ์อีดี การขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Digital Device Based Learning และพิจารณาเพิ่มรายชื่อโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 5 โรงเรียน การพิจารณาเปลี่ยนชื่อคณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน จากคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เป็นคณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” และการพิจารณาแก้ไขการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน เหตุจากการโยกย้าย ลาออก เกษียณอายุ เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และจะมีการพิจารณาขยายผลในรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป