ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

       วันที่  6  มีนาคม  2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National  Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) โรงเรียนอนุบาลนาดี  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  และโรงเรียนวัดสระดู่  (บู่บำรุงวิทย์)  ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ