รองเลขาฯ กพฐ.ติดตามงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม ได้แก่ สพม.36(เชียงราย-พะเยา) ,สพป.เชียงราย เขต 3, สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ,เครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม, โรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และโรงเรียน ตชด.การท่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,การอ่านออกเขียนได้,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสนับสนุนด้านบุคลากรผู้สอนของโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) และโรงเรียน ตชด.การท่าอำเภอแม่ฟ้าหลวง  เพื่อการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36 /แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ภาพ-ข่าว/