สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

เมื่อ 6  มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง สพฐ. มอบให้ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ดำเนินการทดสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นการสอบวัดสมรรถนะสำคัญ 3 ด้าน คือด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล