ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนระดับปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหรือครูวิชาการหรือครูรับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จำนวน ๔๙ คน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 อย่างเคร่งครัด