สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นป. 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการสนามสอบ ในการนี้ได้แจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

 

+