ผอ.สอ. ประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ สอ.

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (ผอ.สอ.) เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ สอ. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานให้มีทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ