เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 9

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 9 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางในการเขียนแผน วางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อมในการพัฒนา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพท. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 940 คน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก