สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

         วันที่ 8 มีนาคม 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ครั้งที่ 2/2562  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารใหม่ จำนวน  24  คน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   จำนวน  113  คน   และบุคลากรในสังกัด  จำนวน  27 คน  รวมทั้งสิ้น 140 คน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน,  การกำกับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนางานต่อไป   ซึ่งก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีและผู้ร่วมประชุม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของ  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง คือการพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการอย่างมีจุดมุ่งหมาย