สพป.ยโสธร เขต 2 จัดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด(ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเลิงนกทา

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พบปะค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด(ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเลิงนกทา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : แกนนำลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเลิงนกทา จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวม 144 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 36 คน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2