สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กำกับ ติดตามกระบวนการรับรองข้อมูลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  กำกับ  ติดตามกระบวนการรับรองข้อมูลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการและแนวทางในการติดตามการจ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจนและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา และกำหนดวัน เวลา ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน  ติดตามการจ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจน  และติดตามผลการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  33  คน