ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน กำกับ ติดตามกระบวนการรับรองข้อมูลและใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

        วันที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  กำกับ  ติดตามกระบวนการรับรองข้อมูลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการและแนวทางในการติดตามการจ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจนและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา และกำหนดวัน เวลา ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน  ติดตามการจ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจน  และติดตามผลการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  33  คน