สพป.สงขลา เขต 1 กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมด้วยนางลักขณา เสริมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1