Open Eyes By Open Class โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายสรณพงศ์ ใยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ คณะครู จัดนิทรรศการ Open Eyes By Open Class ครั้งที่ 2 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ รูปแบบลำปลายมาศพัฒนาโมเดล โดยใช้ 3 นวัตกรรม คือ จิตศึกษา PBL และ PLC เผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอน นำผลงานของนักเรียนเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้สนใจ เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2