“โนนทรายคำเกมส์”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6 “โนนทรายคำเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง  ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว พัฒนาร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์  และสังคม ของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 6   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร