สพฐ. จับมือ KU จัดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.อริญทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน​ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลการแข่งขันให้แก่ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในสาขาต่างๆ ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการนี้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาพลังงานและวัสดุ 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) สาขาการเกษตรและอาหาร

ผลการตัดสินระดับประเทศ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

สาขาพลังงานและวัสดุ

รางวัลชนะเลิศ

รหัสโครงงาน EM-CT-16

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โครงงานเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาหลังคาป้องกันแสงยูวีและผลิตความร้อนจาก Nitrogen-doped Graphene Quantum Dots (N-GQDs)  สำหรับโรงเรือนอบแผ่นยางต้นแบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน           

1. นางสาววัลลภา ภัทรพุทธิกุล

2. นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์

3. นายศุภากร ขจรเกียรตินุกูล

ครูที่ปรึกษา                         

นายขุนทอง คล้ายทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รหัสโครงงาน EM-NE-20

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โครงงานเรื่อง “ถุงร้อนอุ่นอาหารจากเปลือกไข่”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายพนมกร วงศ์รัตนชัย

2. นายคมกฤษ วงศ์สุรศิลป์

3. นายพีรวิชญ์ คงฉนวน

ครูที่ปรึกษา                         

นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รหัสโครงงาน EM-NT-04

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โครงงานเรื่อง “การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากเส้นใยใบสับปะรด”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นางสาวภัคจิรา อินต๊ะวัง

2. นายพีรยสถ์ หลวงหาญ

3. นายนฤนาท สารรินมูล

ครูที่ปรึกษา                         

นางสาวชุลีพร วรบุตร

สาขาสุขภาพและการแพทย์

รางวัลชนะเลิศ

รหัสโครงงาน HM-ST-03

โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

โครงงานเรื่อง “ระบบคัดกรองผลตรวจ ATK และ บัตรประชาชน ด้วยระบบ AI”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์

2. นายวิลเลี่ยม เบ็คมันน์

3. นายทนุธรรม ศุภผล

ครูที่ปรึกษา                         

นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รหัสโครงงาน HM-NE-01

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

โครงงานเรื่อง “รถเข็นจ่ายยากึ่งอัตโนมัติ”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายธนากร จีนบัว

2. นายถิรายุทธ เชียรหวี

ครูที่ปรึกษา

นางสาวเกวลิน บุญทวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รหัสโครงงาน HM-CT-16

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักการของโมเมนตัมเพื่อแก้ปัญหาการขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “ไม้เท้าสองขั้น” (Impulse Cane)”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายรพีพงศ์ ตั้งธโนปจัย

2. นายชนม์ชนันทร์ สกุลพราหมณ์

3. นายสายน้ำดอย ใจตุ้ย

ครูที่ปรึกษา                         

นายปิติภูมิ น้ำแก้ว

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ

รหัสโครงงาน NE-NT-02

โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย จังหวัดลำปาง

โครงงานเรื่อง “การสกัดโปรตีนสังเคราะห์จากถั่วเหลืองในการทำผลิตภัณฑ์ดับเพลิง”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นางสาวธัญพิฐชา ยามี

2. นางสาวศาตพร พวงสำลี

3. นางสาวสุทธิดา ส่วนสมพงษ์

ครูที่ปรึกษา                         

นางสาวแววดาว  รู้เพียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รหัสโครงงาน NE-CT-12

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงงานเรื่อง “ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายอังศุธร งามประสิทธิ์

2. นายณัษฐพงษ์ ธนวัฒชัยมงคล

ครูที่ปรึกษา                         

นายศุภชัย ทิพย์ยอเเละ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รหัสโครงงาน NE-ST-07

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

โครงงานเรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสีของแป้งและไอโอดีนบนกระดาษ”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นางสาวลลิตภัทร มณีกุล

2. นางสาวกัญชพร วัฒนพงศ์กิตติ

3. นางสาวนภสร ชนะนนท์กานต์

ครูที่ปรึกษา                         

นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร

สาขาการเกษตรและอาหาร

รางวัลชนะเลิศ

รหัสโครงงาน AF-CT-14

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โครงงานเรื่อง “การระบุระดับความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้ค่าความหนาแน่นร่วมกับการประมาณปริมาตรรูปทรง 3 มิติ”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายจารุกานต์ กิจจารุวงษ์

2. นายจตุรภัทร อนุสรณ์พานิช

3. นายธีธัช กวีดำรงพัฒนา

ครูที่ปรึกษา                         

นายมนัส สิทธิโชคธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รหัสโครงงาน AF-NE-30

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

โครงงานเรื่อง “การคัดแยกจุลินทรีย์ R. flavefaciens จากกระเพาะรูเมนของควายเพื่อย่อยสลาย ตอซังข้าว”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นายวัชระ ชาดีกรณ์

2. นางสาวจินตพร ขรรศร

3. นางสาวนันท์นภัส ลือคำหาญ

ครูที่ปรึกษา                         

นางภาวิณี สุพลแสง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รหัสโครงงาน AF-CT-16

โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี

โครงงานเรื่อง “เครื่องมือตรวจสอบระดับการสุกของทุเรียนโดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง”

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน          

1. นางสาวอรอนงค์ คะกะเนปะ

2. นางสาวกฤตยา ถัมพาพงษ์

3. นางสาวนิธิวรรณ ทองพูลดี

ครูที่ปรึกษา                         

นายชาญ เถาวันนี