สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อชี้แจงประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

วันที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  09.00  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวิธีการและเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ปีการศึกษา  2561   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ผู้เข้าประชุมในช่วงเช้าประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  หรือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  9  โรงเรียน  รวม  30  คน  ช่วงบ่ายผู้เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  และคณะทำงาน  จำนวน  27  คน  ทั้งนี้  ก่อนเปิดการประชุมฯ  ประธานและผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   และขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล