สพป.ยโสธร เขต 2 จัดโครงการค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย อีกทั้งสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ศิริลักษณ์ ไหลริน : ภาพ // วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2