ผอ.สพป.สิงห์บุรี ทำ MOU กับ ผอ.ร.ร. ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  เป็นประธานลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี   โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (กศจ.สิงห์บุรี) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี มีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี  จำนวน 22 รายดังนี้

1. นายฐพัชร์ บุญเสริม    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภา
2. นางสาวนริศรา มาลาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ
3. นายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
4 นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
5 นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
6. นายธรรมสรณ์ สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
7. นางธัญญารัตน์ ทับทิม กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชียกราก
8. นายสุรพล ประไกลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
9. นางสาวปาณิสรา น้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
10. นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร
11. นายไพฑูรย์ นาวีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง
12. ว่าที่ พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคปูน
13. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม
14. นางสาววรณัชชา บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
15. นายพลกฤษณ์ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
16. นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ
17. นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
18. นายวิบูลย์ ไม้เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
19. นางชวพร สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
20. นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศุก
21. นายเดชา ยิ้มถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
22. นางสาวกมลพร พูลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์