โครงการเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมไปวัดในวันพระ พัทลุง เขต 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ตามโครงการเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ณ วัดโดกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด