ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด

วันที่ 1 ธันวาคม  2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดนาคาวาส อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากสถานศึกษาฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิฯต่อไป นำเสนอข้อมูลโดย นายพรพล พุฒิกุลบวร ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาส และคณะครู โดยมีนายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)