สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี นางจารุนันท์ นาคุณทรง รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา