สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอทรายมูล

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้พบปะและกล่าวกับลูกๆนักเรียน ว่า “การอบรมตามโครงการนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจของลูกนักเรียนโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือเป็นวัคซีนในการเสริมสร้างคุณธรรม ทักษะชีวิตให้ลูกนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด การฝึกระเบียบวินัยเพื่อให้ลูกนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางสังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ซึ่งกระบวนการทางลูกเสือจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทุกคนต้องร่วมกันคิด วางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงขอให้ลูกนักเรียนทุกคนนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปแนะนำ ช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”  ท้ายสุด ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวขอบคุณนายก อบต.ไผ่ ผอ.รพ.ไผ่ ประธานกลุ่ม กำนัน ต.ไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันดูแลบุตรหลาน และอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 (3 วัน 2 คืน)

กลุ่มเป้าหมาย: ลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดอำเภอทรายมูล จำนวน 5 โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2