Chon1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 19 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต