สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม จาก สพฐ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นประธานในการติดตามการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการติดตามครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี