สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แก่ครูแนะแนว ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 โดยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวต้อนรับ และรายงานข้อมูลพื้นฐานของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2565 เกี่ยวกับโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 52 โรงเรียนในสังกัด และนายสุรพงษ์ มูลพิมพ์ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะวิทยากรชี้แจงให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2