ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการตรวจสอบและประมาณการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV

           วันที่  15  มีนาคม  2562   เวลา  09.00  น.   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำความเข้าใจการตรวจสอบและประมาณการซ่อมบำรุงอุปกรณ์  DLTV  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในสังกัดให้สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์  DLTV  ของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม  จำนวน  27  คน